english

english
 >  >   >  -

    ,   , .

*-
** - .( )
, , ** , ,  -, -  0.6/ 1 NYY-J, NYY-O  0,6/1 kV
CYKY 0.6/1 kV
, ,  **,  ,   -, -  0,6/ 1 NAYY-J, NAYY-O  0,6 / 1 kV
-,  -    660 NYIFY-J, NYIFY-O
-  660, 1000 NYIFY-J, NYIFY-O  
** , ,    0,66 NYM-O, NYM-J
**,  ,   -, - 0,6/1 1 YBY-O, YBY-J or Cu/ PVC/ STA/ PVC   0,6/1 kV
** , , , - 0,6/1    1 AYBY-O, AYBY-J or AL/PVC/STA/PVC  0,6/1 kV
- LS  1 Cu/ LSOH / STA / LSOH  0,6/1 kV
LS 6 Cu/ LSOH / STA / LSOH   3.6/ 6 kV
LS  1 AL / LSOH/ STA/ LSOH   0.6/1 kV
LS  6 AL / LSOH/ STA/ LSOH  3.6/ 6  kV
3   AL / PVC / STA / PVC 1.8/3 kV
AL / PVC / STA / PVC 3.6/6  kV
6  
 3 Cu/ PVC /STA/ PVC   3 kV
  6 Cu/ PVC /STA/ PVC   3,6/ 6 kV
  6 
**, -LS NYCY, NYCWY
**,- LS NAYCY, NAYCWY
**, - LS N2XCY, N2XCWY
**, - LS NA2XCY, NA2XCWY
   1 N2XY    -   0.6/1 kV
     1 NA2XY   - 0.6 /1 kV
HF    1 N2XH     0.6/ 1 kV
() LS    1 NA2XH    0.6/ 1 kV
    1 Cu / XLPE  / PVC /  STA/  PVC   0.6/ 1 kV 
() LS   1 Cu / XLPE / LSON / STA / LSON    0.6/1 kV
   1 AL/ XLPE/ PVC/ STA/ PVC   0.6/1 kV
() LS   1 AL / XLPE / LSON / STA / LSON  0.6/ 1 kV
N2XB2Y
    1 NA2XB2Y                0.6/ 1 kV
N2XB2Y
NA2XB2Y
  - 6 ,    - 6, 10, 20, 35 N2XS2Y                3,6/6 kV ÷ 18/30/36  kV               
   - 6 , -   6, 10, 20 , 35 NA2XS2Y             3,6/6 kV ÷ 18/30/36  kV               
  - 6, 10, 20,35,64/110 , 6, 10, 20, 35 N2XS(F)2Y            3,6/6 kV ÷ 18/30/36; 64/110  kV  
- 6,10, 20,35,64/110 , - 6, 10, 20, 35 NA2XS(F)2Y          3,6/6 kV ÷ 18/30/36 ; 64/110  kV            
2- 6, 10, 20,35,64/110 , 2 - 6, 10, 20, 35 N2XS(FL)2Y            3,6/6 kV ÷ 18/30/36; 64/110  kV  
2 - 6, 10, 20,35,64/110 , 2 - 6, 10, 20,35 NA2XS(FL)2Y          3,6/6 kV ÷ 18/30/36; 64/110  kV            
- 6, 10, 20, 35, 64/110 N2XSY                      3,6/6kV÷ 18/30/36; 64/110  kV
  - 6, 10, 20, 35,64/110 NA2XSY                  3,6/6kV÷ 18/30/36; 64/110  kV
() LS   6-35 ,   () LS   6-35 N2XSH                   3,6/6kV÷ 18/30/36  kV
() LS  6- 35 ,  () LS 6-35 NA2XSH                3,6/6kV÷ 18/30/36  kV
,             6-35 Cu/ SC/ XLPE/ SC/ CuT/ STA/PE               3,6/6kV÷ 18/30/36  kV
,        6-35 AL/ SC/ XLPE/ SC/ CuT/ STA/PE              3,6/6kV÷ 18/30/36  kV
6-35 Cu/ SC/ XLPE/ SC/ CuT/ STA/PVC            3,6/6kV÷ 18/30/36  kV
() LS , () LS    6-35   Cu/ SC/ XLPE/ SC/ CuT/ STA/LSOH         3,6/6kV÷ 18/30/36  kV
6-35   AL/ SC/ XLPE/ SC/ CuT/ STA/PVC           3,6/6kV÷ 18/30/36  kV
() LS, () LS    6-35                   AL/ SC/ XLPE/ SC/ CuT/ STA/LSOH        3,6/6kV÷ 18/30/36  kV
**, , , Li YY, YSLY, YZ -500
**,   LiYCY
**,  ,   LS Similar NYM-J, NYM-O
**,  ,  -LS (N)YM(St)
(N)YM(St))
(N)YM(St))
 
, -,  ** , , , H07RN
2 NSHTÖU
NSGAFÖU
H01N2-D
, - HVTDU
, H05RN-F
A-2Y (L)2Y
A-02YS (L)2Y
 A-2YF (L)2Y
- 02YSF (L)2Y
A-2Y (L)2Y
-2Y (L)2YB2Y
A- 02YS (L)2YB2Y
- 2YF(L)2YB2Y
A-02YSF(L)2YB2Y
Y-2Y(L)Y
Y-2Y(L)Y IEC 60332-3 category
, A PMZ
A- PMZBC
YV
, UTP
F / UTP
   
1    H07V-U H07V-R
3    H07V-K,H07V3-K
4    H07V-K,H07V3-K
,    LiY
6-    ESUY
6-    ESUY
   
AAC
ACSR
  
1 AMKA
2 AXKA, NFA2X
3 SAX
4 ABC
 
,  ** H05VV-F
H05VV5-F
H05RR-F
H05RR-F
H05RN-F
H05RN-F
H05VVH2-F
H05VVH2-F
H03VH-F
H03VH-F
H07V2-K
OLFLEX tr UCK 170 or  OLFLEX  tr  UCK  SPIREX
FLRY

+7 (812) 748-24-8429.12.2016
2017 !


28.12.2016
! , 1 2017 - ʻ.


22.12.2016
! !